"Jeśli otwierasz usta, słowa twoje winny być cenniejsze od milczenia"
przysłowie arabskie

UE i Liban

europa.eu
Powiązania Libanu z Europą sięgają roku 1977, wówczas układy pierwszej generacji o współpracy zawierane były jeszcze z Europejską Wspólnotą Gospodarczą.
Jednak główne ramy  dzisiajszych wzajemnych stosunków wyznacza, negocjowane 6 lat, porozumienie podpisane z Unią Europejską w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Republiką Libańską, został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej w Luksemburgu w dniu 17 czerwca 2002 r., następnie po ratyfikacji przez kolejne kraje członkowskie, w życie wszedł w roku 2006 (renegocjowany w 2012) [Dz.U. L 143 z 30.5.2006].
Pomoc UE skierowana jest zarówno do libańskich instytucji krajowych i regionalnych, jak i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Zasady porozumienia opierają się na wspólnych wartościach i interesach, regularnym dialogu politycznym, wzajemnych kontaktach międzyludzkich oraz znacznej pomocy rozwojowej.
Większość pomocy pochodzi z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (następca programów MEDA I i II). Jego zasadniczym celem jest rozwój współpracy, pomiędzy Unią Europejską a państwami partnerskimi spoza Unii, poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju regionalnego. Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (EISP) wdrażany jest m.in. za pomocą programów współpracy transgranicznej. Z tego źródła pochodzi dotacja dla Libanu w wysokości 150 milionów € na lata 2011-2013 i jest o 7% większa niż w okresie poprzednim.
Porozumienie obustronne obejmuje 3 główne programy interwencji na lata 2011-2013:
1. wsparcie dla reform politycznych - 25 milionów Euro (demokracja, zarządzanie, bezpieczeństwo; wparcie dla organizacji społecznych i praw człowieka),
2. wsparcie dla reform społeczno-gospodarczych - 91 milionów Euro (wspieranie rozwoju sektora prywatnego; edukacja; środowisko, rolnictwo i infrastruktura energetyki, wodociągów i transportu),
3. ożywienie gospodarki - 31 milionów Euro (infrastruktura i rozminowywanie terenów; rozwój lokalny oraz lokalnych urzędów; wsparcie dla palestyńskich uchodźców).
W następstwie "Arabskiej wiosny"  i po ponownej analizie sytuacji w regionie, dodatkowe 30 mln € w 2012 r. Unia przyznała w ramach mechanizmu SPRING na wsparcie wzrostu gospodarczego i reform w Libanie z sektora: sprawiedliwości, bezpieczeństwa, praw człowieka, rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy, reform systemu wyborczego, poprawy jakości życia palestyńskich uchodźców w libańskich obozach.

Od 2006 r. blisko 150 mln € uruchomionych zostało przez Biuro ds. Pomocy Humanitarnej Komisji Europejskiej (ECHO) oraz poszczególne projekty w ramach Instrumentu na rzecz Stabilności w celu: skutecznego reagowania i zarządzania kryzysowego, budowania pokoju oraz inicjatyw pojednania, a także w obszarze zapobiegania konfliktom.
Ponadto libańskie instytucje mogą czerpać dodatkowe korzyści z innych europejskich mechanizmów wsparcia takich jak:
1. Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie,
2. programy Tempus i Erasmus Mundus na rzecz współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi,
3. Sąsiedzki Fundusz Inwestycyjny promujący inwestycje w dziedzinie: transportu, energii, środowiska, rolnictwa i obszarów wiejskich,
4. Siódmy Program Ramowy w zakresie badań, rozwoju technologii i innowacji,
5. Tematyczne programy regionalne.

Europejskie wsparcie świadczone jest również przez poszczególne kraje członkowskie oraz europejskie instytucje finansowe - w tym Europejski Bank Inwestycyjny.
W sumie ponad 1 mld € pomocy Unia Europejska  przekaże na rzecz Libanu, z czego 500 mln € dotacji, a 550 mln € kredytów.

czyt. więcej:
eeas.europa.eu


opr. Edyta Kunc

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz