"Jeśli otwierasz usta, słowa twoje winny być cenniejsze od milczenia"
przysłowie arabskie

środa, 27 października 2010

NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą
Data posiedzenia: 10 sierpnia 2010 r.
Nr posiedzenia: 67
Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.
Porządek posiedzenia: 
1. Informacja na temat sytuacji Polonii w Libanie wraz z informacją o sytuacji Cmentarza Wojennego w Bejrucie.
2. Opinia komisji na temat projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2011 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
3. Sprawy różne.
W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Dorota Arciszewska-
Mielewczyk, Józef Bergier, Barbara Borys-Damięcka, Władysław Dajczak, Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński, Maria Pańczyk-Pozdziej, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej Person, Sławomir Sadowski, Tadeusz Skorupa, Andrzej Szewiński,
− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:  dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Maciej Szymański,
− Wspólnota Polska w Libanie:  prezes Marzena Zielińska-Schemaly, redaktor pisma polonijnego „Polskie Cedry” Edyta Kunc,
− Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa:  sekretarz generalny Andrzej Krzysztof Kunert,
− The North American Quo Vadis Council: doradca Kamil Mróz (praktykant w Kancelarii Senatu),
− Kancelaria Senatu: dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski, wicedyrektor Biura Polonijnego Romuald Łanczkowski, przedstawiciel Biura Polonijnego Bożena Witt-Mojsik, przedstawiciel Biura Legislacyjnego
Mirosław Reszczyński.
Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Andrzej Person otworzył sześćdziesiąte siódme posiedzenie komisji. Powitał przybyłych na posiedzenie senatorów oraz zgromadzonych gości. Przedstawił porządek posiedzenia i poinformował, iż punkt poświęcony uchwale komisji w sprawie realizacji postanowień Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zostanie włączony do porządku obrad komisji po zakończeniu prac zespołu redakcyjnego. Senator Andrzej Person po rozmowach z sekretarzem generalnym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzejem Kunertem zaproponował, by jedno z jesiennych posiedzeń komisji było poświęcone sytuacji polskich cmentarzy na świecie.
Prezes Wspólnoty Polskiej w Libanie Marzena Zielińska-Schemaly w trakcie swojego wystąpienia pokrótce przybliżyła historię emigracji Polaków do Libanu. Przypomniała także kalendarium najważniejszych wydarzeń, obejmujące m.in. nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Libanem, uznanie „bezwarunkowej niepodległości” Libanu i Syrii. Przywołała także postacie słynnych Polaków, polskiej tancerki i aktorki Hanki Ordonówny oraz architekta Karola Schayera, których losy związane były z tym krajem. 
Drugą część swojego wystąpienia poświęciła informacji na temat sytuacji Cmentarza Wojennego w Bejrucie. Cmentarz ten powstał w 1947 roku, kiedy to został wydzielony z istniejącego już francuskiego cmentarza wojskowego. W latach 1975–1990 znalazł się na linii działań wojennych i został całkowicie zniszczony. Odbudowany na początku lat dziewięćdziesiątych wielokrotnie ulegał aktom wandalizmu, ostatnio w kwietniu
i czerwcu 2010 roku, kiedy to został całkowicie zdewastowany. Powyższe wydarzenia sprawiły, że w 1991 roku na bazie komitetu cmentarnego, który był pierwszą wspólną inicjatywą Polonii, powstała Wspólnota Polska w Libanie. Na zakończenie pani prezes poinformowała o zakresie działalności organizacji, jak również o problemach lokalowych utrudniających jej funkcjonowanie.
Sekretarz generalny ROPWiM Andrzej Kunert przedstawił postulat dotyczący niektórych specjalnych obszarów ważnych dla historii Polski i polskiej emigracji (np. Libanu, części terytorium Iranu, Uzbekistanu itd.), na których można pomyśleć – poza restaurowaniem polskich grobów i cmentarzy – o wystawieniu pomników wdzięczności narodu polskiego za życzliwość i pomoc okazaną polskim emigrantom i tułaczom czasu II wojny światowej.
W dyskusji wzięli udział: senator Barbara Borys-Damięcka, Marzena Zielińska-Schemaly, senator Maria Pańczyk Pozdziej, senator Stanisław Gogacz, sekretarz generalny ROPWiM Andrzej Kunert, senator Andrzej Person, dyrektor DWP Maciej Szymański, wicedyrektor BPOL Romuald Łanczkowski.
Ad. 2 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski zaprezentował projekt budżetu Kancelarii Senatu w części 03 – Kancelaria Senatu w rozdziale 75195 „Pozostała działalność – Opieka nad Polonią i Polakami za granicą”, który został przekazany w celu uzyskania opinii w tej sprawie.
W tegorocznym projekcie budżetu przewidziano środki finansowe na poziomie planu na rok 2010. Na zadania o charakterze programowym przewidziano kwotę 60.000 tys. zł, zaś na zadania o charakterze inwestycyjnym zaplanowano środki w wysokości 15.000 tys. zł.
W dyskusji wzięli udział: senator Józef Bergier, wicedyrektor BPOL Romuald Łanczkowski, dyrektor Artur Kozłowski, senator Andrzej Person, dyrektor DWP Maciej Szymański, senator Łukasz Abgarowicz, senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, legislator Mirosław Reszczyński.
Senator Łukasz Abgarowicz złożył wniosek o pozytywne zaopiniowanie przez komisję przedłożonego projektu budżetu Kancelarii Senatu. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wzmiankowany projekt.
Ad. 3 Pani senator Barbara Borys-Damięcka na prośbę rzecznika praw dziecka Marka Michalaka zwróciła się do wszystkich zgromadzonych o monitorowanie sytuacji na Litwie w związku z planowanymi zmianami w ustawie o oświacie. W odpowiedzi dyrektor DWP Maciej Szymański poinformował, że MSZ podejmuje stosowne kroki w tej sprawie.
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz